Newsy /

„Kardashianki inspirują” - Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Kardashianki inspirują” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338509, o kapitale zakładowym w wysokości 1.635.174 zł, w całości wpłaconym, numer NIP: 5213141885 (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
 3. Organizator działa na zlecenie NBC Universal International Networks, 1 Central St Giles, WC2H 8NU (dalej „NBCUniversal”).
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 19.03.2017 r. o godzinie 9:00, a zakończenie w dniu 1.04.2017 r. o godz. 23:59 („Czas Udzielania Odpowiedzi Konkursowych”).
 6. Konkurs zostanie ogłoszony i prowadzony będzie na profilu E! Entertainment w serwisie Facebook® pod adresem //www.facebook.com/eentertainmentpl/ („Profil E! Entertainment”).
 7. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat (dalej „Uczestnik”).
 8. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, NBCUniversal oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformuje Uczestników na Profilu E! Entertainment, przy czym pozostają w mocy uprawnienia nabyte przez Uczestników przed zmianą Regulaminu.

 

§2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi w czasie jego trwania spełnić łącznie wszystkie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
 1. posiadać własne konto w internetowym portalu społecznościowym Facebook®,
 2. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie

//www.universalchannel.pl/news

 1. zrealizować zadanie konkursowe umieszczone w poście konkursowym na profilu E! Entertainment zgodnie z zasadami opisanymi niniejszym Regulaminem.
 1. Konkurs prowadzony jest od 19.03.2017 r. od godziny 9:00, do 1.04.2017 r. do godz. 23:59 (Czas Udzielania Odpowiedzi). Warunki prawidłowej realizacji zadania konkursowego i udziału w konkursie:
 1. Zadaniem konkursowym jest: kreatywna odpowiedź na pytanie „Która z sióstr Kardashian najbardziej Cię inspiruje i dlaczego? Kourtney, Kim czy Khloé?”. Odpowiedź należy wpisać w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook® („Zadanie Konkursowe”).
 2. Uczestnik nie może dokonać więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego.
 3. W konkursie brać udział będą wyłącznie zgłoszenia udzielone w terminie wymienionym w powyższym ustępie Regulaminu. Zgłoszenia udzielone poza terminem wskazanym powyżej nie będą brały udziału w Konkursie.
 1. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 15.04.2017 r. do godz. 23:59. Spośród wszystkich odpowiedzi Komisja wybierze 1 najbardziej kreatywne zgłoszenie i przyzna 1 nagrodę autorowi wybranej odpowiedzi.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń naruszających Regulamin lub przepisy prawa, w szczególności w przypadku:
 1. zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem,
 2. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich,
 3. zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator lub NBCUniversal podmiotów,
 4. gdy Uczestnikowi nie przysługują prawa autorskie do zgłoszonej odpowiedzi.
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik naruszył zasady określone w ust. 3 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

 

§3 NAGRODY

 

 1. W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda:

Voucher podarunkowy („Voucher”) do zrealizowania w sklepie online //missguided.com/pl („Sklep Online”) o wartości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych, 00/100) przeznaczona na pokrycie podatku.

 1. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w Sklepie Online. Voucher nie może zostać wykorzystany przez żaden inny koncesjonowany sklep, strony trzecie, ani zostać użyty na pokrycie kosztu dostawy. Voucher musi zostać zrealizowany jednorazowo i nie łączy się z ofertami promocyjnymi ani innymi voucherami. Voucher może zostać wykorzystany tylko na nieprzecenione produkty. Voucher jest ważny do 25 marca 2018 roku i po tej dacie nie będzie można dokonać zakupu przy jego użyciu.
 2. Nagrody pieniężne nie podlegają wypłacie i zostaną przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego, przez Organizatora, jako podmiotu wydającego nagrody ( zwane dalej łącznie „Nagrody”).

 

§4 ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie („Komisja”) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora oraz 1 (jednego) przedstawiciela NBCUniversal.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
 1. ocena nadesłanych materiałów konkursowych, oraz weryfikacja czy spełnione zostały wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,
 2. wyłonienie zwycięzców Konkursu i zapewnienie przyznania nagród,
 3. zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 4. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców Konkursu,
 5. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu,
 6. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
 7. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
 1. Komisja Konkursowa na podstawie wyników poszczególnych uczestników Konkursu wyłoni zwycięzców Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane zwykłą większością głosów.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej o przysługiwaniu im prawa do odbioru nagrody a zakończenie konkursu zostanie ogłoszone na Profilu E! Entertainment w komentarzu pod postem.
 4. Zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na ilość zgłoszeń do Konkursu.

 

§5 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Ze zwycięzcami Konkursu, Organizator skontaktuje się w wiadomości prywatnej   na portalu społecznościowym Facebook w dniu wyłonienia zwycięzcy  15.04.2017 r.
 2. Zwycięzcy Konkursu będą zobowiązani do przesłania wiadomości prywatnej do użytkownika //www.facebook.com/E!Entertainmentpl zawierającej dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) do godz. 23:59 w dn. 24.04.2017 r.
 3. W przypadku braku odpowiedzi w wyżej wskazanym terminie Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.

 

 

 

§6 WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Zwycięzca Konkursu uzyskuje prawo do odbioru Nagrody z chwilą podpisania protokołu odbioru Nagrody, który dostępny będzie w miejscu wydania Nagrody i wskazania właściwego dla Zwycięzcy Konkursu urzędu skarbowego, celem odprowadzenia przez Organizatora podatku od Nagrody.
 2. Zwycięzca nie może ubiegać się o zamianę wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzca nie jest uprawniony do przekazywania Nagród osobom trzecim do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

 

 

§7 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w terminie 14 dni od daty publikacji Zwycięzców wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: Cursor SA z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 1. dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs Kardashianki inspirują”
 2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
 3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 4. podpis reklamującego.
 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 2. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo­wych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Organizator informuje, iż:
 1. administratorem danych osobowych Uczestników podanych przez nich w celu wzięcia udziału w Konkursie jest Organizator,
 2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich popra­wiania,
 3. podanie Organizatorowi danych osobowych oraz numeru telefonu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu realizacji Konkursu i wydania nagród zwycięzcom Konkursu w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo­wych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i pierwszej litery nazwiska lub nicku na Profilu E! Entertainment oraz na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu poinformowania o wynikach Konkursu.
 3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie //www.universalchannel.pl/news  i w siedzibie Organizatora.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Komentarze